Giá trị cốt lõiCoi trọng đạo đức

Mọi hoạt động của Hoàng Hưng Corp đều được hoạch định và tổ chức thực hiện theo định hướng kinh doanh trung thực, minh bạch, không gian dối, tránh lừa lọc; đảm bảo hài hòa lợi ích của các bên liên quan, hướng tới sự phát triển bền vững, và đóng góp thiết thực cho đất nước, cộng đồng.

Chính trực

Liên tục gây dựng và duy trì một tổ chức minh bạch, chính trực, với những con người hành xử chính trực. Chính trực cũng giúp chúng tôi tạo dựng được các mối quan hệ tốt đẹp và sự hợp tác lâu bền với khách hàng, đối tác trong quá trình thực hiện những mục tiêu kinh doanh.

Hướng đến khách hàng

Với Hoàng Hưng, khách hàng là đối tượng phục vụ, đồng thời là ân nhân của chúng tôi. Mọi chính sách, quy định, quy tắc ứng xử trong kinh doanh của Hoàng Hưng đều hướng đến mục tiêu cao nhất là phục vụ khách hàng, đem lại sự an tâm và lợi ích cộng hưởng cho họ. Sự hài lòng của khách hàng là động lực thúc đẩy, đồng thời là mục tiêu hàng đầu, mà mọi hoạt động của Hoàng Hưng đều phải hướng tới

Đề cao hợp tác

Hoàng Hưng coi trọng hơp tác và luôn hướng đến là sự hợp tác chân thành, thiện chí, hiệu quả, mang lại lợi ích hài hòa cho các bên liên quan. Chính nhờ cách thức hợp tác này mà chúng tôi xây dựng tổ chức vững mạnh, đồng thời tạo được uy tín và độ tin cậy cao trong các mối quan hệ bên trong lẫn bên ngoài.

Thực thi cam kết

Đề cao tính cam kết trong nội bộ tổ chức và trong mọi mối quan hệ hợp tác với bên ngoài, Hoàng Hưng luôn ghi nhớ và thực hiện nghiêm túc, triệt để những điều đã cam kết với khách hàng, người tiêu dùng, nhà cung cấp, đối tác, đồng nghiệp... Thông qua việc tôn trọng và thực thi cam kết, chúng tôi giữ gìn và phát triển hình ảnh, uy tín của tổ chức, củng cố niềm tin và chính nhờ đó, sự hợp tác trở thành lâu bền, hiệu quả.

Khuyến khích sáng tạo và phát triển bền vững

Coi trọng và tạo cơ chế đặc biệt để sự sáng tạo, đổi mới được duy trì và phát triển mạnh mẽ trong Công ty. Sáng tạo và đổi mới là cách duy nhất giúp Hoàng Hưng thích nghi và đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của khách hàng, đồng thời là cách thức chúng tôi tạo lợi thế cạnh tranh bền vững

Định hướng phát triển bền vững giúp chúng tôi vượt qua những khó khăn trước mắt và vững tin vào con đường tương lai. Định hướng phát triển bền vững buộc Hoàng Hưng phải làm ăn chân chính, xây dựng quan hệ bền vững với khách hàng, người tiêu dùng, đối tác tuân thủ luật pháp thể hiện trách nhiệm với xã hội, cộng đồng và góp phần xây dựng một môi trường kinh doanh minh bạch, lành mạnh, văn minh và không ngừng tiến bộ.